Jak wykonaliśmy renowację starej kamienicy z 1897 roku, która znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków?

Przedmiotem naszych działań była kompleksowa renowacja elewacji kamienicy z 1897 r. zaprojektowanej przez E. Muthwilla. Ten budynek mieszkalny z lokalami usługowymi na parterze znajduje się w śródmieściu Chorzowa, przy ul. Powstańców 23. 

Spis treści

Remont kamienicy w Chorzowie — co było problemem?

Kamienica w Chorzowie objęta jest miejscowym planem ochrony konserwatorskiej.
Konieczne okazało się sporządzenie programu prac konserwatorskich przez architekta, posiadającego stosowne uprawnienia projektowe przy pracy na zabytkach. Już na tym początkowym etapie zapewniliśmy inwestorowi wsparcie. Zleciliśmy odpowiedniemu architektowi inwentaryzację budynku i wymagany przepisami program prac konserwatorskich, który został złożony do Miejskiego Konserwatora Zabytków. Całość etapu przygotowawczego trwała 6 tygodni.

Wspomniany projekt zakładał czyszczenie elewacji kamienicy w Chorzowie oraz renowacje i odtworzenie elementów jej elewacji z wykonaniem niezbędnych zabezpieczeń, przy zachowaniu odpowiedniej kolorystyki. 

Chociaż ogólny stan budynku i elewacji oceniono na dobry, to jednak w wyniku oględzin bez ingerencji, czyli wykonywania odkrywek, stwierdzono:

 • zarysowania fug cegieł licowych, elewacyjnych,
 • spękania i ubytki tynku w gzymsach,
 • ubytki detali okuciowych okien, wsporników, gzymsów itp.,
 • wyraźne ubytki i spękania oraz odspojenia elementów szczytowych ściany (tralki attyki),
 • wyraźne spękania, zarysowania i ubytki detali opasek okiennych,
 • ubytki i spękania gzymsów i motywów roślinnych pod oknami,
 • problemy natury konstrukcyjnej w rejonie nadproży dwóch okien.

Przy czym zalecano przeprowadzenie kontroli „in situ” widocznych schodkowych spękań elewacji.

Jak wykonaliśmy renowację elewacji kamienicy w Chorzowie?

Zgodnie z programem prac konserwatorskich wykonaliśmy renowację elewacji w wątku ceglanym oraz tynku. W pierwszym etapie prac przeprowadziliśmy:

 1. Czyszczenie elewacji — wstępne chemiczne, po którym wykonaliśmy czyszczenie końcowe metodą mechaniczną (strumieniowo-ścierną).
 2. Zszywanie murów kotwami BRUT ze stali nierdzewnej w celu przywrócenia im dawnych właściwości statycznych.
 3. Spoinowanie wątku ceglanego.
 4. Kitowanie ubytków w cegle.
 5. Renowacje tynków, która obejmowała:
  • obrzutkę preparatem m.in. o wysokiej odporności na sole (ze względu na duże zawilgocenie elewacji),
  • założenie tynku podkładowego magazynującego sole,
  • nałożenie tynku renowacyjnego,
  • szpachlowanie zaprawą mineralną zbrojoną mikrowłóknami.
 6. Impregnację hydrofobizującą tynki.

W kolejnym etapie naszym celem było odtworzenie ubytków elewacji z zastosowaniem profili ciągnionych, ujednolicenie powierzchni naprawianych i odtworzonych z oryginalnymi oraz renowacja detali sztukatorskich z wykorzystaniem odcisków silikonowych detali zachowanych. 

Renowacji poddaliśmy także cokół boniowany. W tym przypadku po usunięciu starych powłok malarskich i głuchych tynków odtworzyliśmy boniowania. 

W ostatnim etapie prac pomalowaliśmy elewację kamienicy farbą mineralną KEIM Granital w kolorystyce zgodnej z wytycznymi zawartymi w programie prac konserwatorskich. 

Renowacja kamienicy w Chorzowie — efekty naszych prac

W efekcie wykonanych przez nas prac elewacja kamienicy przy ul. Powstańców w Chorzowie została naprawiona i odrestaurowana. Pęknięcia murów zabezpieczyliśmy kotwami ze stali nierdzewnej oraz prętami żebrowanymi. Odtworzyliśmy brakujące elementy dekoracyjne. Wyczyściliśmy wątki ceglane oraz uzupełniliśmy tynki. Całość została poddana hydrofobizacji oraz pomalowana farbami w stosownych odcieniach. Wszystkie prace wykonaliśmy w ciągu 2 miesięcy.